Мени

Советот на Општина Ѓорче Петров е претставнички орган на граѓаните кој што одлучува врз основа на утврдени надлежности согласно Закон.

Советот на Општина Ѓорче Петров го сочинуваат 23 члена избрани на општи, непосредни, слободни и демократски избори.

Членовите на Советот се избираат со мандат од четири години, ги претставуваат граѓаните и во Советот одлучуваат по сопствени убедувања.

Надлежност на Советот
(1) Советот:

Го донесува статутот на општината и други прописи;
Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа;
Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;
Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала општината;
Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината;
Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала општината;
Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината, во согласност со закон;
Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со закон;
Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината, кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;
Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот; и
Врши и други работи утврдени со закон.
(2) Доколку советот не ги усвои извештаите од ставот (1) точките (7) и (9) на овој член, може да покрене постапка за вршење на контрола над материјалното и финансиско работење пред надлежниот орган за надзор.

(3) Раководното лице од ставот (1) точка 12 на овој член е избрано ако за него гласале мнозинство од сите совети на општините, кои ги опфаќа подрачната единица на Министерството за внатрешни работи.

Календар на планирани настани


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед
 logo_iso_2021 Finansiski_indikatori Corona_virus

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница.

Потребни ми се дополнителни информации | Политика за користење на колачиња (cookies)

Се согласувам Не се согласувам